Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Mosae Energy BV, verder genoemd “Mosae”;
Opdrachtgever: de partij die aan Mosae opdracht heeft gegeven of wenst te verlenen, verder genoemd “OG”;
Opdracht: de diensten die Mosae verricht in het kader van een overeenkomst met OG. No cure, no pay: dienstverlening waarbij opdrachtgever slechts een vergoeding hoeft te betalen indien de dienstverlening heeft geleid tot het resultaat als omschreven in de overeenkomst. Cure: het behalen van het in de overeenkomst omschreven resultaat.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst ter zake van de door Mosae verrichte diensten dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de OG zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mosae uitsluitend schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Informatie

2.1 OG is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mosae ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
2.2 OG dient Mosae per omgaande te informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze het energieverbruik substantieel zullen beïnvloeden.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven

3.1 De in een offerte, aanbieding of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mosae niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn indicatief, behalve indien door Mosae schriftelijk anders vermeld.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand hetzij door ondertekening van de offerte of overeenkomst door beide partijen, hetzij door de ondertekening van een opdrachtformulier door opdrachtgever. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.2 De overeenkomst leidt voor Mosae tot een inspanningsverplichting.

Artikel 5 Geheimhouding

Mosae verplicht zich geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens die Mosae in het kader van de uitvoering van de overeenkomst over OG bekend zullen worden, tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn, dan wel de openbaarmaking daarvan wettelijk of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vereist is.

Artikel 6 Volmacht en verantwoordelijkheid inkoop energie

6.1 In het geval partijen een overeenkomst aangaan verleent OG aan Mosae een volmacht om OG te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en eindigt op het tijdstip dat de overeenkomst tussen partijen eindigt.
6.2 OG zal gedurende de overeenkomst geen energieleverantie-overeenkomsten afsluiten met enig energieleverancier voor de leveradressen die onder afgesloten overeenkomsten vallen. Elke financiële schade voor Mosae voortvloeiend uit overtreding van dit verbod komt voor rekening van OG.

Artikel 7 Honorarium

Voor opdrachten die op basis van no cure no pay uitgevoerd worden, wordt in de overeenkomst vastgesteld hoe het honorarium voor Mosae wordt vastgesteld op het moment van een “cure”.

Artikel 8 Betalingen

8.1 Betaling door OG dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal OG binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
8.2 Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking op een door Mosae aan te wijzen bankrekening.
8.3 Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van OG niet op.
8.4 Bij overschrijding van de onder lid 8.1 genoemde termijn, is OG direct van rechtswege in verzuim. In dat geval is OG, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde een onmiddellijk opeisbare wettelijke rente verschuldigd over de periode gerekend van af de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Mosae. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van OG.
854 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van OG naar het oordeel van Mosae daartoe aanleiding geeft, is Mosae gerechtigd van OG te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Mosae te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien OG nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Mosae gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is OG direct van rechtswege in verzuim.
8.6 Indien OG ingevolge het voorgaande in verzuim is worden alle bedragen die OG verschuldigd is aan Mosae direct zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar.
8.7 Mosae is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.8 Opdrachten die op basis van no cure no pay uitgevoerd worden, geldt de betalingstermijn die in de overeenkomst is overeengekomen. De betalingsverplichting van de opdrachtgever ontstaat op het moment van de “cure”.

Artikel 9 Leveringstermijn

9.1 Is OG een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Mosae is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
9.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die OG verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
9.3 Niet-tijdige levering door Mosae geeft OG geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij er sprake is van een onredelijke overschrijding van de levertijd. Alvorens OG een beroep kan doen op ontbinding van de overeenkomst dient OG Mosae in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn (d.w.z. minimaal 10 werkdagen) te stellen waarbinnen Mosae alsnog dient na te komen. OG heeft nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst wegens niet-tijdige levering door Mosae indien deze niet-tijdige levering te wijten is aan overmacht aan de zijde van Mosae.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Mosae behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke.
10.2 Opdrachtgever zal aan derden zonder toestemming van Mosae geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel de producten van Mosae ter beschikking stellen. Evenmin zal OG zonder toestemming van Mosae die producten al dan niet met inschakeling van derden gebruiken, bewerken, vermenigvuldigen, of exploiteren. Onder producten worden begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, contracten en andere geestesproducten.

Artikel 11 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

11.1 Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen, en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, langdurige ziekte van adviseurs van Mosae, het opleggen van heffing en of overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen kunnen Mosae niet toegerekend worden indien zij hierdoor zou tekortschieten in de naleving van de overeenkomst. Mosae wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de overeenkomst zonder dat OG enigerlei recht heeft op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
11.2 Indien door overmacht de uitvoering van de Opdracht meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel Mosae als OG bevoegd de overeenkomst middels een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval heeft Mosae slechts recht op vergoeding van de tot op dat moment reeds gemaakte kosten.

Artikel 12 Duur en einde overeenkomst

12.1 Tenzij tussen Mosae en OG schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
12.2 Indien OG failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of aandelen van de onderneming verkoopt, beslag wordt gelegd op zijn onderneming en/of de OG ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst, is Mosae gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen waarbij de overeengekomen opdrachtsom terstond opeisbaar is zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst. Dit laat onverlaat het recht van Mosae om nadere schadevergoeding te vorderen.
12.3 Bij beëindiging van de Opdracht dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij binnen 14 dagen onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien een fout wordt gemaakt doordat OG aan Mosae onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Mosae voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
13.2 Mosae is nimmer aansprakelijk voor direct of indirecte schade bij OG of derde relaties van OG, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragings- schade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van OG, en/of schade wegens door Mosae gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke opdracht vormt en schade als gevolg van onjuiste interpretatie door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door Mosae verstrekte diensten.
13.3 Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zal de aansprakelijkheid van Mosae in geen geval verder strekken dan eenmaal het bedrag dat OG te zake van de werkzaamheden direct of indirect uit hoofde van de overeenkomst aan Mosae verschuldigd is.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van Mosae is uitsluitend het Nederlands recht toepassing.
14.2 Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mosae gevestigd is.
14.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Mosae om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.